CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements Swarovski crystal Series #5
Login
"CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements"
ImageName
S5000-0200000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 2mm / 20pc

ID: 502 Options
Stock: 47
¥
220
S5000-02CT000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 2mm (with coating) / 20pc
(AB)Crystal only.

ID: 552 Stock: 77
¥
300
S5000-0300000
Swarovski Crystal beads #5000 round 3mm / 20pc

ID: 503 Options
Stock: 3509
¥
330
S5000-03CT000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 3mm (with coating) / 20pc

ID: 553 Options
Stock: 259
¥
350
S5000-0400000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 4mm / 20pc

ID: 504 Options
Stock: 6567
¥
400
S5000-04CT000
Swarovski Crystal beads #5000 round 4mm (with coating) / 10pc

ID: 554 Options
Stock: 14884
¥
190
S5000-0500000
Swarovski crystal #5000 round 5mm / 10pc

ID: 505 Options
Stock: 3621
¥
300
S5000-05CT000
Swarovski crystal #5000 round 5mm (with coating) / 10pc

ID: 555 Options
Stock: 577
¥
290
S5000-0600000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 6mm / 10pc

ID: 506 Options
Stock: 6734
¥
300
S5000-06CT000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 6mm (with coating) / 10pc

ID: 556 Options
Stock: 818
¥
352
S5000-0700000
Swarovski Crystal beads #5000 round 7mm / 8pc

ID: 507 Options
Stock: 71
¥
288
S5000-07CT000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 7mm (with coating) / 8pc
(AB)Crystal only.

ID: 557 Stock: 0

Booking
¥
380
S5000-0800000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 8mm / 8pc

ID: 508 Options
Stock: 2408
¥
480
S5000-08CT000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 8mm (with coating) / 8pc

ID: 558 Options
Stock: 510
¥
560
S5000-1000000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 10mm / 6pc

ID: 510 Options
Stock: 1500
¥
420
S5000-10CT000
Swarovski Crystal beads # 5000 round 10mm Crystal AB / 6pc
(AB)Crystal only.

ID: 560 Stock: 3
¥
490
S5003-06ABAL2
Swarovski Crystal beads # 5003-6mm, (AB)Crystal /2

ID: 527 Stock: 288
¥
180
S5003-08ABAL2
Swarovski Crystal beads # 5003-8mm, (AB)Crystal /2

ID: 528 Stock: 0

Booking
¥
250
S5003-10ABAL2
Swarovski Crystal beads # 5003-10mm, (AB)Crystal /2pc

ID: 529 Stock: 186
¥
350
S5025-0400AL2
Swarovski Crystal beads # 5025-(triangle cut)-4mm /10pc

ID: 1891 Options
Stock: 2918
¥
250
S5025-0600AL2
Swarovski Crystal beads # 5025-(triangle cut)-6mm /10pc

ID: 1743 Options
Stock: 655
¥
400
S5025-0800AL2
Swarovski Crystal beads # 5025-(triangle cut)-8mm /6pc

ID: 1864 Options
Stock: 919
¥
400
S5030-0000EM2
Swarovski Crystal beads # 5030 (vintage) / 2pc

ID: 526 Options
Stock: 2339
¥
70
S5040-0600AL2
Swarovski Crystal beads # 5040 (button cut) 6mm / 5pc

 • Color : 9 color
 • ID: 2143 Options
  Stock: 1566
  ¥
  220
  S5041-1800CP1
  Swarovski Crystal beads # 5041 (Button cut) 18mm / 1pc

  ID: 4584 Options
  buy 10=20%
  Stock: 39
  ¥
  390